ExecQuery:数据库连接尚未建立!

问题描述:
打开PACSView的时候提示:
ExecQuery:数据库连接尚未建立!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解决方法:
策略里面把允许影像保存到本地的勾选去掉

打赏
此条目发表在PACSView分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论